Екологични изисквания при автомобилните гуми

Екологични изисквания при автомобилните гуми


Излезлите от употреба автомобилни гуми са източник на сериозно замърсяване на околната среда. Те не подлежат на естествено разлагане, а при натрупване могат да се превърнат в удобно място за размножаване на гризачи, насекоми и други вредители, което ги превръща в потенциален източник на различни инфекции.
Автомобилните гуми са и огнеопасни. В случай на възпламеняване, огънят трудно може да бъде погасен и често гори с дни. В същото време значителният ръст на автомобилния парк води до непрекъснато повишаване на количествата от изхвърляни автомобилни гуми.
Във връзка със сериозния екологичен риск, който създават автомобилните гуми, в края на 2012 г. влезе в сила и наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването или обезвреждането на излезли от употреба гуми, включително целите за регенерирането и/или рециклирането и/или оползотворяването им.
Наредбата забранява изоставянето; нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане; изгарянето с изключение на посочените в нея случаи; депонирането на цели и нарязани гуми, с известни изключения. Като допустими методи за оползотворяване на излезлите от употреба гуми в наредбата са посочени – регенериране, рециклиране, влагане като материал в строителството, изгаряне с цел производство на енергия.
Оползотворяване на цели гуми

             Въпреки че износените автомобилни гуми съдържат ценни суровини като каучук, метал, текстилен корд и са разработени и продължават да се разработват технологии за тяхната преработка и оползотворяване, данните сочат, че само една малка част от излезлите от употреба автомобилни гуми биват преработвани.
               Намиращите към момента практическо приложение технологии предполагат използването на цели гуми или на раздробени на малки частици автомобилни гуми. Цели, износените автомобилни гуми обикновено се използват като преграждения за създаване на изкуствени рифове, за защита на склонове от ерозия и др.
              Този метод е един от най-лесните за прилагане, тъй като не се налага гумите да бъдат подлагани на специална обработка. Цели гуми могат да бъдат използвани и за производство на енергия чрез тяхното изгаряне. Най-често цели гуми се изгарят в предприятията от циментовата промишленост.

           Често по-предпочитаният вариант е нарязването на гумите на по-малки парчета обикновено с квадратна форма с различни размери. Те могат да бъдат съхранявани на открито на купчини. Подаването им към пещта може да бъде чрез лентов транспортьор. Използването на нарязани гуми има няколко предимства- скоростта на подаване към пещта може да бъде регулирана, също така в сравнение с използването на цели гуми, тук необходимостта от ръчен труд е много по-малка. Като недостатък се посочват по-високите разходи, свързани с нарязването на гумите и трудностите, създавани от съдържащия се в гумите метален корд, който се реже неравномерно и може да се подава от слоя каучук.
Преработка чрез раздробяване
       Сред методите за обработка е раздробяването на износените автомобилни гуми на малки парченца. Раздробяването на автомобилните гуми се приема за един от най-привлекателните методи за преработка, тъй като той позволява максимално да се съхранят физическите свойства на каучука в получения краен продукт от преработката.
        Методът на смилане често се разделя на смилане при положителни температури и криогенно смилане. Едно от приложенията на получените парченца каучук е използването им като добавка към асфалта.
        Сред предлаганите в България решения за раздробяване на гуми са: системата за рязане на гуми Eldan и линията за преработка на стари автомобилни гуми BULKAN.

Процесът пиролиза
        Друг метод за преработка на автомобилните гуми, водещ до получаването на нови продукти, е процесът пиролиза. Най-общо пиролизата е процес на разлагане на гумите под действието на висока температура.
        Процесът може да протече в бедна на кислород среда, във вакуум, във водородна атмосфера в присъствието на катализатор и без катализатор. Използваните реактори обикновено се подразделят на реактори с периодично и непрекъснато действие. Сред често използваните са реакторите с кипящ слой. Приложение намират и реакторите с неподвижен слой.
         Изследван е и процесът пиролиза на смес от натрошени гуми (20%) и масло (80%).
В България на процеса пиролиза се базира и съоръжението за пиролиза на цели автомобилни гуми.

Съоръжението за пиролиза на цели автомобилни гуми
          Преработката на старите автомобилни гуми е чрез вакуумна пиролиза. По време на този процес безкислородно и при висока температура комплексните въглеводородни съединения се разлагат до прости такива.
           Процесът е изключително ниско енергоемък, тъй като се използва собствената енергия (отделеният газ), получена от самия процес.
          Производственият процес е непрекъсваем. Осигурява се безотпадна екологична преработка на негодни автомобилни гуми и извличане на ценни суровини от тях, в това число и рационално използване на отделяната енергия.
          Всички направени експертизи показват, че проектът осигурява безотпадна екологична преработка на негодни автомобилни гуми. Извличат се ценни суровини от негодните автомобилни гуми, които се използват за получаване на енергия или като суровина.

Инсталация за преработка и утилизация на износени автомобилни гуми Пиротекс

        В основата на преработката на износени автомобилни гуми чрез инсталацията Пиротекс е процесът на топлинно разлагане - пиролиза. Процесът протича при температура 400 – 600 °С в отсъствието на кислород, при което се осигурява протичането на дълбоки деструктивни промени.
       В резултат се получават високовъглероден остатък и парогазова смес. Парогазовата смес се състои от пари на нефтообразни продукти (течно пиролизно гориво), пари на вода (пиролизна вода) и горими некондензиращи газове. Газовата фракция представлява смес от различни газове, отделящи се в процеса на пиролиза.
 

АДРЕС

Гуми Макс Казанлък ЕООД

ТЕЛЕФОН

0882 689 687

  Категории гумиМарки гумиГуми промоцияДоставка и плащанеМонтажНамерете правилните гумиПолезноКонтакти

Вход   |   Регистрация
Вашата поръчка 0,00 лв